Marknadsuppdatering Retail Finance H1 2020


Marknadsuppdatering-toppbild-2

 

Hösten är här och vi har sammanfattat första halvåret 2020 inom Retail Finance Sverige. I vår marknadsuppdatering ger vi ett enkelt och övergripande kvantitativ bild av utvecklingen. Vilka segment är vinnare respektive förlorare och hur de 4 stora bank koncernerna åter tar marknadsandelar.

 

Marknadsuppdatering H1 2020

Denna uppdatering av marknadsutveckling under första halvåret 2020 är ett försök att ge en enkel och övergripande kvantitativ bild av utvecklingen inom Retail Finance i Sverige. Innehållet baseras på Trinovos Finansmarknadsdatabas (omfattning och definitioner på s.7) Uppdatering avser volym på övergripande nivå; Totalt, Sparande och Finansiering. Utvecklingen inom respektive område kommenteras och de aktörer vi följer löpande (se nedan) sorteras upp i tillväxttakt. Volymer medför inte automatiskt lönsamhet och skillnaden i marginaler är betydande både inom produktområden och mellan dessa. Men för etablerade aktörer på marknaden, men även utmanare, skapar marknadstillväxten en mycket stor del av lönsamheten. Därför är den kritisk för branschen. Vi mottar tacksamt kommentarer och frågor. Om ni har intresse för mer detaljer, fördjupningar och analyser hör gärna av er. Vi använder vår databas och erfarenhet för fördjupade analyser för klienter.


 

Sammanfattande kommentarer

 • Svag total tillväxt på 1,6% (halvårstakt)
 • Finansiering växer stabilt med 3,3%, Sparande endast med 0,6%
 • Inlåning till företag och hushåll stora vinnaren
  -intressant som finansieringsmedel, men knappast särskilt lönsamt i  dagsläget
 • Tjänstepensionssparande upprätthåller volymer pga. stabila och stora nettoinflöden
 • De 4 stora bankkoncernerna återtar marknadsandelar för första gången på många år.
  -Stabil finansieringsaffär tillsammans med stor inlåning och relativt bättre utveckling för fondsparande utanför försäkring är förklaringen
 • VINNARE H1 2020: Danske Bank (men det inkluderar Futur Pension)

Samtliga belopp i detta PM anges i miljoner kronor om inte annat anges.

 

Skärmavbild 2020-10-12 kl. 21.05.23

De finansiella marknaderna har vuxit betydligt snabbare än BNP under en lång tid, Sparande i en högre takt än finansiering. Fluktuationerna i tillväxt är större för Sparande pga. betydande värdeförändringar enskilda år.

(Totalsiffror inkluderar icke-konkurrensutsatt försäkring samt VP- sparande)

 

Affarsvolym aktorsgrupper

De 4 stora bankkoncernerna dominerar fortfarande marknaden, men har under en längre tid haft betydligt sämre tillväxttakt än både stora och mindre konkurrenter. Inte minst har renodlade pensionsaktörer varit framgångsrika. Däremot har traditionella, ofta bredare konkurrenter, totalt sett vuxit endast marginellt snabbare. Utmanarna bland övriga aktörer tar långsiktigt marknadsandelar.

(Fördelning per aktör exkl. icke-konkurrensutsatt försäkring samt VP- sparande)

 

Affarsvolym produkter

Under första halvåret 2020 har finansieringstjänster fortsatt haft en stabil tillväxt. Inte minst gäller det utlåning till företag. Sparandemarknaden har, trots kraftig ökning av inlåning, totalt sett knappt vuxit. Det beror naturligtvis på den värdeminskning som trots allt skett under perioden. Run-off produkter såsom privatpensionsförsäkring drabbas naturligtvis tungt. Liksom PPM-sparandet som saknat nyinsättningar under perioden. Tjänstepensionsförsäkring, med sina betydande nettotillflöden, lyckas däremot hålla näsan över vattenytan även om det är knappt.

(Tillväxttakt 2019-12-31 till 2020-06-30, dvs halvårstakt som enkelt kan dubbleras för att få fram helårstakt)

 

Utveeckling affarsvolym produkter

affarsvolym aktorer

 

Vinnare första halvåret 2020 – Danske Bank!
Förklaringen finns främst på en mycket stark utveckling för utlåning och inlåning för företag. Inte minst har inlåningen ökat väldigt mycket. Vi har detta halvår också låtit Futur Pension fortsätta ingå i gruppen.

Under första halvåret 2020 ser vi samtidigt en tydlig förstärkning av de 4 stora koncernernas totala position. Det beror naturligtvis på deras finansieringsverksamhet som varit stabilare, men även på stora inlåningstillflöden och en förstärkning av positionen på fondsparande utanför pensionssystemen. Vad gäller det senare kunde vi se motsvarande utveckling under de turbulenta åren 2007-2009.

 

Utveckling affarsvolym aktorer

 

Sparande

Danske Bank är den enskilda aktör (på ”vår lista”) som vuxit snabbast på sparandemarknaden, men det är till mycket stor del beroende av en kraftigt ökad inlåning. Särskilt från företag. I princip är inlåning också förklaringen till Handelsbankens och Nordeas relativt goda utveckling.

Pensionsaktörerna blir naturliga förlorare då värdeminskning i placeringsaffären inte kan kompenseras av inflöden. AP7 har ju dessutom under detta halvår saknat nyinsättningar i premiepensionssystemet.

Avanza, som till stor del hanterar medel som hamnar i andra bolags balansräkningar på sin plattform, har inkl. värden för VP-innehav (som inte ingår ovan) vuxit sin affärsvolym inom sparande med 9% och exkl. VP- innehav ca. 6%. Dvs. betydligt bättre än marknaden i övrigt. De har också drabbats av värdeminskningen under perioden, men kompenserat med ökad inlåning (inkl. externa konton).

 

Finansiering

Danske Bank är klar vinnare på finansieringsmarknaden detta halvår. Det baseras nästan helt på en växande företagsutlåning. ”Övriga” aktörer (vid sidan om våra 12 största) växer nästan dubbelt så snabbt som marknaden. De tar dessutom andelar på såväl företag, bolån som övriga krediter

till hushåll. Det senare området är de på väg att dominera – om man nu kan använda ett sådant samlat begrepp för en stor och brokig skara kreditgivare. På andra sidan skalan så växer Swedbank (här tillsammans med Sparbankerna) endast i halva marknadstakten. På sikt en lönsamhetshotande relativ utveckling.

På bolånesidan händer mycket utanför ”vår lista” av aktörer. Landshypotek växer med nästan 20% och Stabelo samt Hypoteket verkar ha fått fart på sin utlåning och lyckats matcha den med finansiering i sina fonder.

 

Omfattning, förklaring & källor

 • Trinovos finansmarknadsdatabas är främst ett verktyg i vårt arbete med klienter på bank- och försäkringsmarknaden. Vi följer löpande de 12 största aktörerna plus Sparbankerna samlat. Volymerna bryts ned på produkter så långt det går att följa enskilda aktörer
 • Data hämtas från etablerade externa källor när dessa uppdateras. Källor som även fördelar volymer på aktörer prioriteras. Övriga källor kan användas för kontroller och prognoser/egna analyser för att ge en marknadsbild löpande under året. Det senare avser främst försäkringssparande (slutliga årsdata levereras av Svensk Försäkring i september året efter). Trinovo hämtar endast i undantagsfall data direkt från aktörer
 • Mått: Kapitalvärde stock/bestånd
 • Aktörsfördelning: Balansräkningshemvist. Det innebär att ”plattformsaktörer” missgynnas, exempelvis Avanza och Nordnet. Vi följer självklart dessa separat.
 • Aktörsfokus: 12 största aktörer baserat på stock/bestånd. Dessutom följs Sparbanker totalt sett samt stora plattformsaktörer separat. Trinovo gör också årligen en sammanställning av ”övriga aktörer”
 • Retail Finance omfattning (källa)
  – Finansiering: Utlåning icke-finansiella företag, Bolån och övrig utlåning hushåll (SCB)
  – Sparande: Inlåning icke-finansiella företag och hushåll (SCB), PPM (Money Mate/Fondbolagens Förening), privat pensionsförsäkring, kapitalförsäkring och konkurrensutsatt tjänstepensionsförsäkring (SCB/Svensk Försäkring), fondsparande exkl. fondförsäkring och PPM (”fritt fondsparande”)
  – Sparande i aktier/andra enskilda värdepapper ingår inte standardmässigt i materialet eftersom det saknas offentligt tillgängliga uppgifter på fördelning mellan aktörer
  – Icke konkurrensutsatt försäkring följs, men ingår inte i sammanställningen
 • Aktörer:
  – 4 stora: Swedbank inkl. Sparbanker, SEB, SHB, Nordea
  – Traditionella utmanare: Danske, SBAB, LF, Skandia
  – Pensionsaktörer: Alecta, AMF, SPP, Folksam
  – Övriga: Resten av marknaden
 • Hushåll: Inlåning hushåll, Bolån, övrig utlåning hushåll, PPM, privat pensionsförsäkring och kapitalförsäkring
 • Företag: Inlåning och utlåning icke-finansiella företag samt konkurrensutsatt tjänstepensionsförsäkring
 • Produkten ”övrigt fondsparande” avser fondsparande exkl. PPM samt fondförsäkring och delar av depåförsäkring
 • Kapitalsiffror för försäkringsprodukter utgår från beståndsfördelning med tillägg för del av konsolideringsfond för berörda bolag

 


Vid frågor och kommentarer, vänligen kontakta Tomas Dahlqvist

Ladda ner marknadsuppdateringen som PDF


Prenumerera på Trinovo Insights

« »
  Håll dig uppdaterad med Trinovo Insights