Marknadsuppdatering Retail Finance Q3 2020


Marknadsuppdatering Q3 2020

Denna uppdatering av marknadsutveckling under tredje kvartalet av 2020 är ett försök att ge en enkel och övergripande kvantitativ bild av utvecklingen för inlåning, utlåning och fondsparande. Innehållet baseras på Trinovos Finansmarknadsdatabas (omfattning och definitioner längst ner på sidan).

Uppdatering avser volym på övergripande nivå; Inlåning, Finansiering samt Fonder. Utvecklingen inom respektive område kommenteras och de aktörer vi följer löpande (se nedan) sorteras upp i tillväxttakt.

I detta material saknas försäkringssparande, förutom det som indirekt visas i fondsparande. Det innebär att vi i denna uppdatering inte ger en total bild av det vi kallar retail finance. Vi har därför valt att presentera data delvis annorlunda.

Vi mottar tacksamt kommentarer och frågor. Om ni har intresse för mer detaljer, fördjupningar och analyser hör gärna av er. Vi använder vår databas och erfarenhet för fördjupade analyser för klienter.

 


Tomas Dahlqvist
tomas.dahlqvist@trinovo.se
0705-43 82 52

Sammanfattande kommentarer

 • Fortsatt Corona influerad turbulens
 • Totalt fondsparande tydlig produktmässig vinnare baserat på värdeökning under kvartalet och ett positivt nettoinflöde
 • Företagsutlåning minskar – men samtidigt ökar företagens finansiering via obligationer med samma belopp.
 • Stabil tillväxt för hushållsutlåning
 • Stor spridning bland aktörerna – men Länsförsäkringar har en stabilt positiv utveckling över flera produktområden och SBAB utvecklas positivt inom sitt snävare affärsområde
 • På fondsidan är skillnaden mellan likartade aktörer slående – positivt nettoinflöde stödjer SHBs framgång – men det är skillnaden i värdeökningen som dominerar
 • På det lönsamhetsavgörande finansieringsområdet fortsätter Swedbank inkl. Sparbanker att tappa position tillsammans med flera andra storbankskollegor.
 • För hushållsfinansiering är det ”övriga” som går framåt relativt snabbare – men det är olika ”övriga”. För Bolån har riktigt nya aktörer fått fotfäste och på blancosidan finns det nu ett betydande kluster av mer eller mindre nya aktörer som bearbetar en marknad med goda marginaler, med stöd av de snabbväxande låneförmedlarna.

Samtliga belopp i detta PM anges i miljoner kronor om inte annat anges.


Utveckling av affärsvolym* – Q3 2020

Kvartalet kännetecknas av den turbulens som råder. Utlåningen till företag faller och värdeökningen för fonder skapar stora skiften mellan produkters utveckling. Fonder stöds också under kvartalet av nettoinflöden, men värdeökningen dominerar. Naturligtvis påverkas de finansiella aktörer som är mer eller mindre fokuserade på olika områden.

Inlåningen ökar trots Corona. Snabbare för företag än hushåll.

Utlåningen till hushåll ökar stadigt (årstakt 5,2%) under det att utlåningen till företag studsar tillbaka efter en god utveckling första kvartalet (årstakt dock +2,6%). Dessutom ser vi en ökning av utestående emitterade obligationer till företag på motsvarande belopp som minskningen i utlåningen under kvartalet.

* Inlåning, utlåning och fondsparande

 

Utveckling bankvolymer* – Q3 2020

På de rena bankvolymerna – inlåning och utlåning – är det detta kvartal de vi kallar traditionella utmanare som är vinnare. Våra traditionella storbanker befinner sig detta kvartal istället på den relativa förlorarsidan. Inte minst fortsätter SBAB med sitt fokus på bostadsfinansiering att ta för sig tillsammans med Länsförsäkringar som i sin långsiktiga bankstrategi fortsätter att knapra marknadsandelar med sin bredare affär.

På andra sidan lyckas alltså detta kvartal flera stora bankkoncerner inte upprätthålla sina marknadsandelar.

* Inlåning och utlåning

Swedbank tillsammans med Sparbankerna ökar inlåningen snabbare än övriga, inte minst Swedbank själv. Deras relativa fördel kommer främst från företagssidan. I övrigt sticker SBAB ut lite med ökad företagsinlåning och Danske på hushållssidan. Ett antal andra aktörer verkar antingen agera försiktigt på inlåningsmarknaden eller kanske tappat i attraktionskraft.

 

Placeringsmarknaden är fortsatt tumultartad. Totalt sett är det dock den del av marknaden som vuxit tydligast under kvartalet. Vi har inte haft möjlighet att analysera utvecklingen i detalj, men skillnaden mellan vad som kan betraktas som likvärdiga aktörer är slående. Handelsbanken sticker ut tillsammans med Länsförsäkringar med nästan dubbelt så stor tillväxt som Danske och SEB. Handelsbanken har tagit en betydligt större del av nettoinflödet under kvartalet, vilket är en förklaring till deras framgång, men det är en högre värdeökning som verkligen slagit igenom.

 

 

Sammanfattning

Ett försök att visualisera utvecklingen per produktområde och aktör under Q3 2020. Många färger, men enkelt uttryckt – ju grönare desto större tillväxttakt. Respektive produktområde för sig (vertikalt) och totalen för produktområdena jämförda med varandra (horisontellt).

Snabb tillväxt för placeringar i fonder och en företagsutlåning som minskar. På aktörsnivå skiljer det sig mycket mellan områden, men en enkel ”färganalys” visar att aktörer som Länsförsäkringar och SBAB relativt sett inte tappar riktigt någonstans och har några riktigt ”gröna” områden. Dvs. de tar marknadsandelar där de är närvarande och relativt stabilt.

Men det är bara för ett kvartal och detta är en väldigt långsiktig affär.

Omfattning, förklaring & källor

Denna uppdatering omfattar endast inlåning, utlåning och fondsparande

 • Trinovos finansmarknadsdatabas är främst ett verktyg i vårt arbete med klienter på bank- och försäkringsmarknaden. Vi följer löpande de 12 största aktörerna plus Sparbankerna samlat. Volymerna bryts ned på produkter så långt det går att följa enskilda aktörer
 • Data hämtas från etablerade externa källor när dessa uppdateras. Källor som även fördelar volymer på aktörer prioriteras. Övriga källor kan användas för kontroller och prognoser/egna analyser för att ge en marknadsbild löpande under året. Det senare avser främst försäkringssparande (slutliga årsdata levereras av Svensk Försäkring i september året efter). Trinovo hämtar endast i undantagsfall data direkt från aktörer
 • Mått: Kapitalvärde stock/bestånd
 • Aktörsfördelning: Balansräkningshemvist. Det innebär att ”plattformsaktörer” missgynnas, exempelvis Avanza och Nordnet. Vi följer självklart dessa separat.
 • Aktörsfokus: 12 största aktörer baserat på stock/bestånd. Dessutom följs Sparbanker totalt sett samt stora plattformsaktörer separat. Trinovo gör också årligen en sammanställning av ”övriga aktörer”
 • Retail Finance omfattning (källa)
  – Finansiering: Utlåning icke-finansiella företag, Bolån och övrig utlåning hushåll (SCB)
  – Sparande: Inlåning icke-finansiella företag och hushåll (SCB), PPM (Money Mate/Fondbolagens Förening), privat pensionsförsäkring, kapitalförsäkring och konkurrensutsatt tjänstepensionsförsäkring (SCB/Svensk Försäkring), fondsparande exkl. fondförsäkring och PPM (”fritt fondsparande”)
  – Sparande i aktier/andra enskilda värdepapper ingår inte standardmässigt i materialet eftersom det saknas offentligt tillgängliga uppgifter på fördelning mellan aktörer
  – Icke konkurrensutsatt försäkring följs, men ingår inte i sammanställningen
 • Aktörer:
  – 4 stora: Swedbank inkl. Sparbanker, SEB, SHB, Nordea
  – Traditionella utmanare: Danske, SBAB, LF, Skandia
  – Pensionsaktörer: Alecta, AMF, SPP, Folksam
  – Övriga: Resten av marknaden
 • Hushåll: Inlåning hushåll, Bolån, övrig utlåning hushåll, PPM, privat pensionsförsäkring och kapitalförsäkring
 • Företag: Inlåning och utlåning icke-finansiella företag samt konkurrensutsatt tjänstepensionsförsäkring
 • Produkten ”övrigt fondsparande” avser fondsparande exkl. PPM samt fondförsäkring och delar av depåförsäkring
 • Kapitalsiffror för försäkringsprodukter utgår från beståndsfördelning med tillägg för del av konsolideringsfond för berörda bolag

 


Vid frågor och kommentarer, vänligen kontakta Tomas Dahlqvist

Ladda ner marknadsuppdateringen som PDF


Prenumerera på Trinovo Insights

« »
  Håll dig uppdaterad med Trinovo Insights